Masz pytania? Zadzwoń: +48 61 250 40 40

Regulamin Premii Zimowej

REGULAMIN AKCJI „PREMIA ZIMOWA"

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji "Premia Zimowa” jest Private Care Home Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000735850, NIP 9512463788, REGON 380482958 (dalej jako: „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach akcji promocyjnej "Premia Zimowa” dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z Private Care Home Services Sp. z o.o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi.

§2
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Akcja "Premia Zimowa" trwa od 10.10.2021 r. do 10.01.2022 r.

§3
ZASADY PRZYZNAWANIA BONUSU W RAMACH AKCJI
„PREMIA ZIMOWA”

1. Premia w wysokości 200 (słownie dwieście) EUR brutto przysługuje Zleceniobiorcy, który będzie przebywał na zleceniu usługi opieki w Niemczech w dniach 25.12.2021, 26.12.2021 oraz 01.01.2022.
2. W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca ponosi winę, bonus zostanie anulowany.
3. W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, na które Zleceniobiorca nie ma wpływu np. śmieć podopiecznego, nagłe zachorowanie i związany z tym pobyt w szpitalu, przeniesienie podopiecznego do Domu Opieki premia będzie naliczona proporcjonalnie, w stosunku do przepracowanych dni.
4. Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek wskazany w pkt. 1 §3 i Zleceniobiorca podejmie się świadczenia usługi opieki w Niemczech przez okres minimum 90 dni w terminie od 10 października 2021 do 10 stycznia 2022 r., wtedy otrzyma dodatkową premię w wysokości 180 (słownie sto osiemdziesiąt) EUR brutto.

§4
ZASADY WYPŁACANIA BONUSU

1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą Private Care Home Services Sp. z o.o. zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady obowiązują od 10 października 2021 r. do 10 stycznia 2022 r.
2. Private Care Home Services Sp. z o.o. ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych zasad w każdym czasie, w szczególności do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a także przerwania akcji w wybranym przez siebie czasie.