Masz pytania? Zadzwoń: +48 61 250 40 40

#4 - Niemiecki dla Opiekunek - liczebniki | A1/A2

Liczebniki główne (die Kardinalzahlen) od zera do miliona pisane są małą literą.

Wyjątek: Liczebniki oznaczające numery autobusów, linii tramwajowych, ocen itp. pisane są wielką literą i są zawsze rodzaju żeńskiego. Na przykład: die Null – zero, die Eins – jedynka, die Zwei – dwójka, die Drei – trójka.

Liczebniki główne używane są:

1.przy podawaniu liczby lub ilości np. osób, towarów, pieniędzy, wieku:

 • Ich habe zwei Katzen und einen Hund. – Mam dwa koty i jednego psa.
 • Der Mantel kostet sechzig Euro. – Płaszcz kosztuje sześćdziesiąt euro.
 • Mein Bruder ist achtundzwanzig Jahre alt. – Mój brat ma dwadzieścia osiem lat

2. przy określaniu czasu:

 • Es ist drei Uhr (und) zwanzig (Minuten). – Jest trzecia dwadzieścia.
 • Es ist neunzehn Uhr. – Jest godzina dziewiętnasta.
 • Es ist zehn (Minuten) vor acht (Uhr). – Jest za dziesięć minut ósma.

Odmiana

Liczebnik główny ein / eine / ein odmienia się jak rodzajnik nieokreślony, np.:

 • Ich gehe mit einem Hund spazieren. – Idę na spacer z jednym psem.
 • Ich kaufe ein Hemd. – Kupuję jedną koszulę.

Pozostałe liczebniki główne najczęściej się nie odmieniają, np.:

 • Ich gehe mit zwei Hunden spazieren. – Idę na spacer z dwoma psami.
 • Ich kaufe vier Hemden. – Kupuję cztery koszule.

Liczby - Zahlen [calen]:

Liczebników od 1 do 12 należy nauczyć się na pamięć.

1 – eins [ajns]
2 – zwei [cfaj]
3 – drei [draj]
4 – vier [fija]
5 – fünf [fynf]
6 – sechs [zeks]
7 – sieben [sibn]
8 – acht [acht]
9 – neun [nojn]
10 – zehn [cejn]

11 – elf [elf]
12 – zwölf [cfylf]

Pozostałe liczebniki można tworzyć według reguł:

1.Tworząc liczebniki 13 - 19, łączymy liczby dziesiętne i jedności, np. achtzehn (acht - osiem, zehn - dziesięć).

13 – dreizehn [drajcejn]
14 – vierzehn [fyrcejn]
15 – fünfzehn [fynfcejn]
16 – sechzehn [zechcejn]
17 – siebzehn [zibcejn]
18 – achtzehn [achcejn]
19 – neunzehn [nojncejn]

 

2. Liczby dziesiętne od 20 do 90 powstają poprzez dodanie do liczby końcówki – zig. (Wyjątek 30 - posiada końcówkę –ßig)

20 – zwanzig [cfancyś]
30 – dreißig [drajsyś]
40 – vierzig [fyrcyś]
50 – fünfzig [funfcyś]
60 – sechzig [zechcyś]
70 – siebzig [zybcyś]
80 – achtzig [achcyś]
90 – neunnzig [nojncyś]

 

3. Liczebniki złożone od 21 do 99 tworzymy łącząc liczby dziesiętne i jedności, za pomocą spójnika und. Należy zapamiętać, że budujemy liczebnik złożony od końca, tzn. najpierw podajemy liczbę jedności, a dopiero potem dziesiątek, np. zweiundzwanzig (zwei - dwa, zwanzig - dwadzieścia)

21 – einundzwanzig = eins +und+ zwanzig
23 – dreiundzwanzig= drei +und+ zwanzig
67 – siebenundsechzig = sieben +und+ sechzig
58 – achtundfünfzig = acht +und+ fünfzig

4. Chcąc wyrazić coś w setkach należy przed słowem hundert (sto) określić ile jest tych setek:

100 – (ein)hundert [ajnhundert]
200 – zweihundert [cfajhundert]
300 – dreihundert [drajhundert]
400 – vierhundert [firhundert]

 

Przy liczbach złożonych setki stoją przed innymi liczbami:

125einhundertfünfundzwanzig = 100(einhundert) + 5 (fünf) +und+ 20(zwanzig)

262 – zweihundertzweiundsechzig = 200(zweihundert) + 2(zwei)+ und + 60(sechzig)

517 – fünfhundertsiebzehn = 500 (fünfhundert)+17(siebzehn)

402 – vierhundertzwei =400 (vierhundert) + 2(zwei)

101 – (ein)hunderteins = 100 ((ein))hundert) +1 (eins)

 

Analogicznie  do setek tworzymy tysiące. Przed słowem tausend (tysiąc) należy określić ile jest tych tysięcy:

1000 – (ein)tausend [ajntauzent]

5000 – fünftausend =5 (fünf)+ tausend

40 000 – vierzigtausend = 40 (vierzig) + tausend

67 000 – siebenundsechzigtausend = 7 (sieben)+und+60(sechzig)+tausend

 

Liczby złożone tworzymy w tej samej kolejności jak w języku polskim, pamiętając że są one pisane razem a liczby od 1 do 9 są przed dziesiątkami:

2018 – zweitausendachtzehn

3042 – dreitausendzweiundvierzig

13841 – dreizehntausendachthunderteinundvierzig

Wielką literą pisane są miliony i miliardy:

miliony:

 • 1 000 000 – eine Milion
 • 2 000 000 – zwei Milionen
 • 3 000 000 – drei Milionen
 • 20 000 000 – zwanzig Milionen

miliardy:

 • 1 000 000 000 – eine Miliarde
 • 45 000 000 000 – zweiundvierzig Milliarden

Pytanie o wiek / Frage nach dem Alter:

Wie alt bist du? [wi alt byst du] – ile masz lat?
Ich bin 45 Jahre alt. [yś byn fynfundvyrcyś jare alt] – Mam 45 lat.

Ćwiczenia

Zadanie 1. Przetłumacz / Napisz słownie podane liczby.

 1. Mam dwóch braci.
 2. Mam 21 lat.
 3. Ile ma Pani lat?
 4. Idę na spacer z dwoma kolegami.
 5. To kosztuje 7432 zł.
 6. Kupuję trzy sukienki.
 7. 187
 8. 230
 9. 7159
 10. 1997

Odpowiedzi:

 1. Ich habe zwei Brüder.
 2. Ich bin einundzwanzig Jahre alt.
 3. Wie alt sind Sie?
 4. Ich gehe mit zwei Freunden spazieren.
 5. Das kostet siebentausendvierhundertzweiunddreißig Zloty.
 6. Ich kaufe drei Kleider.
 7. einhundertsiebenundachtzig
 8. zweihundertdreißig
 9. siebentausendeinhundertneunundfünfzig
 10. neunzehnhundertsiebenundneunzig